Koniec z nowymi paranojami

Temat: praktyka
Departament Języka Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) Komisji Europejskiej (KE) oferuje studentom możliwość odbycia w okresie wakacyjnym (sierpień, wrzesień) bezpłatnego 4-tygodniowego stażu.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje nt. stażu:

1.

Staż ma miejsce w Luksemburgu.
2.

Kandydaci na staż muszą wykazać się doskonałą znajomością języka ojczystego oraz bardzo dobrą znajomością co najmniej dwóch języków UE, w tym jednego z języków proceduralnych, tj. angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
3.

Departament może przyjąć na staż studentów, którzy są w trakcie ostatniego roku studiów magisterskich (ukończony czwarty rok studiów). Osoby, które ukończyły studia trzyletnie i otrzymały licencjat, również mogą ubiegać się o przyjęcie na staż.
4.

Staż jest bezpłatny. Kandydaci sami muszą pokryć koszty utrzymania i ubezpieczenia.
5.

Odbycie czterotygodniowego stażu bezpłatnego nie uniemożliwia odbycia w przyszłości płatnego stażu w instytucjach UE.
6.

Po zakończeniu rekrutacji KE podpisuje z wybranymi studentami i uczelnią wysyłającą umowę regulującą warunki stażu.
7.

Oficjalne zgłoszenia w języku EN, FR lub DE (CV, list motywacyjny i wyciąg ocen z ostatniego roku studiów) należy przesłać na adres e-mail: Przemyslaw.OGINSKI@ec.europa.eu.
8.

Zgłoszenia można przesyłać indywidualnie. Preferowane są jednak zgłoszenia nadesłane przez uczelnię.
9.

Termin zgłoszeń na staż upływa 24 kwietnia 2008 r.

Staż ma na celu zapoznanie studentów z pracą tłumacza w Departamencie Języka Polskiego w DGT. Ma on pomóc studentom w zdobyciu praktycznej wiedzy dotyczącej tłumaczeń tekstów UE oraz w zapoznaniu się z warsztatem pracy tłumacza, a poprzez to przyczynić się do podniesienia ich kwalifikacji i zwiększenia szans na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.

Staż rozpoczyna się od zapoznania studentów ze strukturą DGT i Departamentu Języka Polskiego, specyfiką pracy tłumacza w KE oraz z narzędziami informatycznymi, które są do dyspozycji polskich tłumaczy w KE. Po odbyciu podstawowego szkolenia w tym zakresie, stażyści otrzymują do tłumaczenia na język polski proste teksty, które są następnie sprawdzane przez tłumaczy. Po zakończeniu stażu studenci otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu.

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na adres e-mail: Przemyslaw.Oginski@ec.europa.eu.

Przemysław Ogiński
Translator/Training correspondentPolish Language Unit 03 Directorate General for Translation European Commission Office: JMO B4/044, phone: +352 4301 33562 L- 2920 Luxembourg


Źródło: prawouo.fora.pl/a/a,608.html